Trung học cơ sở

Chương trình Trung học cơ sở Quốc gia

Chương trình Trung học cơ sở Quốc gia

Chương trình Trung học cơ sở theo Bộ Giáo Dục và Đào tạo, được xây dựng theo hướng "tối ưu hóa". Nội dung chương trình được chắt lọc với ứng dụng phương pháp Học tập chủ động (Active Learning) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh qua các hình thức học tập khác nhau.