Chất lượng giáo dục đạt chuẩn

Chất lượng giáo dục đạt chuẩn

Trường THCS và THPT Thái Bình là một trong những chiếc nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài (là 1 trong 3 trường đầu tiên trong gần 200 trường thuộc hệ thống trường ngoài công lập tại TP Hồ Chí Minh được Phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Cấp chứng nhận đạt Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 1 năm 2015).

Chất lượng giáo dục đạt chuẩn

Năm 2023, Trường THCS và THPT Thái Bình rất vinh hạnh và tự hào khi được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh quyết định CÔNG NHẬN ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 1.

Kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Kiểm định chất lượng giáo dục gồm có kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (gọi tắt là kiểm định trường) và kiểm định chất lượng chương trình giáo dục (gọi tắt là kiểm định chương trình). Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được áp dụng đối với tất cả các cơ sở giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo. Kiểm định chất lượng chương trình giáo dục được áp dụng đối với các chương trình giáo dục các trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Công nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục được quy định tại Điều 34 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT. Điều kiện công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục:

  1. Có ít nhất một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình trung học;
  2. Có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 1 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

 

Với cấp độ công nhận là Cấp độ 1, Trường được đánh giá đạt Mức 1 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này, gồm nhiều tiêu chuẩn như: tiêu chuẩn về tổ chức và quản lí nhà trường; tiêu chuẩn về cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh; tiêu chuẩn về cơ sở vật chất; tiêu chuẩn về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; tiêu chuẩn về giáo dục và kết quả giáo dục,…

Trường THCS và THPT Thái Bình sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng một cơ sở giáo dục chất lượng cao, coi trọng giáo dục kỹ năng hiện đại nhưng mang bản sắc dân tộc. Luôn tự đổi mới, cập nhật và kế thừa các thành tựu về giáo dục của dân tộc và thế giới. Đồng thời, nhà trường mong muốn mang đến cho học sinh môi trường giáo dục hội nhập quốc tế và mô hình trường học hạnh phúc.

Chia sẻ